Mô hình dự tài đoán vận

DỰ ĐOÁN CẦU TÀI

Tài phúc đều phải vượng, không được thương tổn, tài là gốc, phúc là nguồn, cả hai đều nên sinh ở vượng địa, không nên gặp khắc thương, như thế dù cầu tài cho cá nhân hay cơ quan đều dược.
 • Thần phúc sinh tài là nước có nguồn: Hào tử tôn là nguyên thần của tài, đoán cầu tài mà được hào tử tôn vượng tướng, động mà sinh tài, hợp tài thì không những được của rất to mà giống như nước có nguồn, của sẽ liên tục ùn ùn kéo đến.
 • Phúc lâm nguyệt kiến là thần diệu: Đoán tài vận gặp hào tử tôn lâm nguyệt kiến nhật thần, động mà tương hợp tương sinh với tài thì cầu tài tất được.
 • Phúc gặp thanh long là rất tốt: Tử tôn là thần phúc, là nguyên thần của tài, thanh long là cát tinh, nếu hào tử tôn gặp thanh long phát động mà sinh tài, hợp tài, hào thế vượng đắc địa thì tài vận hanh thông, thuận lợi.
 • Hào thế ở vượng địa có thể cầu tài: Hào thế như thân thể con người, thân thể cường tráng có thể gánh hàng trăm cân, thân thể suy nhược, nhiều bệnh thì khó mà gánh nặng, cho nên nhiều tài vượng đòi hỏi hào thế phải sinh vượng mới đáp ứng được.
 • Phúc biến thành tài thì nguồn lợi sẽ nhiều: Hào tử tôn động để sinh tài, hoặc động để hóa tài, hay tài động hóa tử tôn đều chỉ đó là nguồn tài dồi dào, cầu thì sẽ được.
 • Phúc tài hợp thế sẽ được tài (của) nhiều: Hào thế vào hào tài tử tôn hợp thành tài cục, hoặc tử tôn cục sinh thế thì cho dù cầu tài cho cá nhân hay tập thể đều dễ được và được rất nhiều.
 • Quan quỷ hóa tài thì lợi cho cơ quan: Hào quan quỷ hóa tài mà sinh hào thế rất có lợi cho cơ quan cầu tài.
 • Hào quan quỷ động sinh thế lợi đủ mọi phía: Cầu tài lấy hào quan quỷ làm chủ, nếu hào quan quỷ phát động sinh hợp hào thế thì tất nhiên mãn nguyện vô cùng.
 • Hào huynh đệ động sinh hào tử tôn thì bền vững: Đoán cầu tài mà được hào tử tôn phát động, lại không bị thương tổn thì nguồn tài dồi dào. Nếu hào huynh đệ động sinh hào tử tôn thì tài nhiều và vững chắc.
 • Tài sinh thế thì suốt đời được lợi: Tài vô khí, hào thế đắc địa, gặp vượng tất sẽ phát, nhưng hào thế khi đó phải có thần phúc sinh trợ.
 • Hào thế khắc tài hưu tù thì bất lợi: Hào thế khắc hào tài thì đừng nói đến chuyện cầu tài, vì cầu tài không có lợi.
 • Hào tài khắc hào thế thì cầu tài sẽ được: Đoán cầu tài được hào tài khắc hào thế là của tìm đến mình, hễ cầu là được. Nếu tài khắc thế thì đừng cho đó là điềm xấu.
 • Tài nhiều quá vượng thì phải có kho tàng chứa cất: Trong quẻ tài lâm nhật nguyệt lại được hào động sinh tài là tài tinh rất vượng, hoặc hào động biến thành hào tài, nhật kiến làm tinh tài là của chồng chất, cầu là được. Nhưng phải chờ cho đến ngày tài nhập mộ kho thì của mới đến tay. Nếu kim tài là tài tinh thì ngày sửu mới cầu được. Những cái khác cũng tương tự như thế.
 • Tài, quan trì thế tất tương sinh: Hào quan trì thế, hoặc hào tài trì thế là tài quan tương sinh, hễ cầu là được. Hào tài sinh thế là tượng dễ được của.
 • Hào quan quỷ hóa tài, hoặc tài hóa quan quỷ là quẻ có cát có hung: Quan quỷ hóa tài mà khắc thế là được tài tốt. Tài hóa quan quỷ mà khắc thế là vô cùng xấu.
 • Hào tài hợp thế là của đến tìm mình: Hào tài trì thế, sinh thế, hợp thế, khắc thế đều là của đến tìm mình, cầu là được. Nếu hào tài và hào thế không liên quan với nhau, tức là mình đi tìm của và khó mà tìm được.
 • Thân nhược mà gặp tài vượng thì có thể cầu tài: Hào thế hưu tù, tài lâm vượng địa thì cầu tài sẽ được. Nếu thân vượng càng tốt.
 • Hào thế tĩnh được tài sinh thì dễ cầu tài: Hào thế yên tĩnh, nếu được tài đến sinh thì cầu tài dễ được.
 • Hào gặp lục hợp thì cầu tài tốt: Đoán cầu tài gặp quẻ lục hợp, hào tài vượng tướng, hoặc hào thế tương hợp với tài quan là vượng cát tường.
 • Hào tài trì thế chủ về tài phồn vinh, hào tài hóa tiến thần mà sinh thế là trên gấm còn thêm hoa.
 • Hào quan quỷ, huynh đệ đều động là tài không bị tổn thương: Huynh đệ là thần khắc tài, cầu tài kiêng kỵ nhất. Nếu trong quẻ hai hào quan quỷ và huynh đệ đều động thì huynh đệ không làm tổn thương tài, hào quan quỷ động sẽ kiềm chế hào huynh đệ.
 • Huynh đệ nhiều, lại nhập mộ là tài đến tay: huynh đệ là thần của kiếp tài. Xưa có câu: “Một huynh đệ động thì kiếp tài, nhưng nhiều huynh đệ động thì không kiếp tài”. Sách “Tăng san bốc dịch” có nói: “Quẻ có nhiều hào huynh đệ, chờ cho đến ngày hào huynh đệ nhập mộ, hay ngày hào huynh đệ bị khắc tổn thương thì sẽ có tài”. Kinh nghiệm thực tế là: Hào huynh đệ nhiều mà nhập mộ hoặc bị nhốt vào mộ kho, không thể kiếp tài thì ngày đó cầu tài là được. Hào huynh đệ bị quan quỷ khắc chế cũng là như thế.
 • Phụ mẫu hóa tài thì được tài nhưng gian khổ: Phụ mẫu là thần gian khổ, nên phụ mẫu hóa tài thì cầu tài khó được, nếu được cũng phải bôn ba gian khổ nhiều.
Quẻ trước có tài, quẻ sau không có tài là bất lợi về sau, quẻ trước không, quẻ sau có là gian khổ ở phần trước. Tài hợp nhật thần, hợp thế, hợp ứng và hào tử tôn, đều chỉ có thế chờ đến ngày hoặc giờ nhập mộ kho thì của mới đến tay.
 • Quẻ chủ không có tài nhưng nguyệt (tháng) có tài: Quẻ chủ không có tài mà nguyệt kiến lâm tài tinh thì có thể phù trợ quẻ chủ phục tài để đến trực nhật là được tài.
 • Nhật thần khắc tài, ngày xuất sẽ được tài: Hào tài vượng tướng, sinh thế, hợp thế, trì thế là tượng được tài. Nếu bị nhật thần khắc phá thì ra khỏi ngày đó là được tài.
 • Hào huynh đệ lâm phá, không khắc biến ra tài: Hào huynh đệ động hóa xuất hào tài, nhưng nếu huynh đệ lâm nhật phá, nguyệt phá cũng không khắc sự biến ra tài.
 • Sự ứng nghiệm ngày được tài: Tài động gặp tuyệt, phải chờ đến ngày sinh vượng, gặp xung phải chờ ngày hợp, gặp yên tĩnh phải chờ ngày xung. Hào tài nhập mộ hoặc bị hợp chặt phải chờ đến ngày xung khai. Hào tài động gặp nguyệt phá, phải chờ đến ngày phùng hợp, gặp tuần không phải chờ ngày xuất không, phục tàng phải chờ ngày xuất hiện.
 • Quẻ không có tài phúc thì uổng công vô ích: Đoán quẻ cầu tài mà không có hào tài, không có hào tử tôn thì cầu tài vô ích.
 • Tài hưu tử tuyệt thì nên ở nhà: Trong quẻ hào tài, hào tử tôn hưu tù, tuần không, phá, tử tuyệt, hoặc hình xung khắc hại là biểu hiện không có tài, đừng cầu vô ích.
 • Phụ, huynh đều động thì như “vớt trăng đáy ao”: Hào phụ mẫu động khắc hào tử tôn, hào huynh đệ động khắc hào tài, cầu tài mà gặp hai hào này động thì chẳng khác gì “vớt trăng đáy nước”!
 • Huynh động không có hào quan quỷ tất sẽ hao tài: Huynh đệ là thần của cách trở, tiêu hao. Đoán cầu tài kỵ nhất là hào huynh đệ động, nếu không có hào quan quỷ động để chế ngự hào huynh đệ thì sẽ làm hao tổn tài là chắc chắn.
 • Có phúc mà không có tài thì kỵ nhất là hào huynh đệ động: Hào tài trì thế, hào huynh đệ phát động thì không những có tai họa về kiếp tài, mà còn cần đề phòng cãi vã. Nếu hào quan quỷ động khắc hào thế thì càng xấu hơn nữa.
 • Hào huynh đệ lâm tuế quân là suốt năm hao phá tài: Đoán cầu tài gặp hào huynh đệ lâm tuế quân mà quẻ động thì suốt năm sẽ hao phá của.
 • Quẻ gặp lục xung, tuần không mà lại không bị không: Quẻ gặp lục xung, dụng thần bị khắc, không những không có của để cầu mà còn phải đề phòng tai nạn.
 • Phúc đức bị thương sẽ bị lỗ vốn: Hào tử tôn là nguvên thần của tài, nếu hào tử tôn bị thương tổn thì không những không có của để cầu mà ngược lại còn lỗ vốn.
 • Nhật hợp động thì của khó đến tay: Hào tài bị nhật thần hợp chặt thì của bị người khác nắm chặt, không thể đến tay mình dược. Phải chờ cho đến ngày xung mất mới cầu tài được. Khi nhật thần hợp tài sinh thế là của đến ngay.
 • Hào thế, hào ứng đều tuần không thì cầu tài nhưng không được: Hào thế tuần không là có của nhưng khó cầu được, hào ứng tuần không là khó dựa nhờ vào người khác. Hào thế, hào ứng đều tuần không thì cầu nhưng không được.
 • Trên đường đi có quan hưu xuất môn: Năm hào là đường đi, nếu gặp quan quỷ phát động thì dọc đường có nhiều nguy hiểm, không nên ra đi. Nếu lâm bạch hổ là có phong ba, lâm huyền vũ là gặp bọn cướp giật.
 • Hào phụ mẫu, huynh đệ có khí, tài gặp tuyệt địa, an phận thủ thường là thượng sách.
 • Hào quan quỷ hóa thê tài khắc hào thế là cát, tài hóa quan quỷ khắc thế là tượng đại hung.
 • Hào thê tài lâm ác hung thì phải đề phòng nguy hiểm: Hung thần xung tán hào tài tất sẽ có phong ba hiểm trở. Kiếp hung lâm hào tài là không tốt, nếu lâm hào huynh đệ động thì phải đề phòng bị cướp.

DỰ ĐOÁN VỀ BUÔN BÁN KINH DOANH

Dù là quốc doanh, tập thể hay tư nhản, hoặc công ty cũ hoặc mới, hoặc nhà máy, cửa hàng dang chuẩn bị xây dựng khai trương đều có thể dự doán các thông tin về tài vận và nguồn tài. Phàm là xí nghiệp quốc doanh, tập thể, cơ quan doanh nghiệp hay tư nhân, lúc đoán tài vận tốt nhất là người phụ trách tự mình đến đoán. Như vậy mới có thể phản hồi được thông tin chính xác nhất.
 • Hào thế là mình, hào ứng là người khác: Phàm đoán tài vận, hào thế là mình, hào ứng là người khác, là kế toán, là khách hàng, nên tương sinh tương hợp, hoặc ngang hòa mới tốt.
 • Hào thế, hào ứng tương sinh là đồng tâm hiệp lực: Hào thế là mình, hào ứng là người khác, hào thế và hào ứng vượng mà tương sinh là chủ, khách đồng tâm hiệp lực, càng làm càng mạnh.
 • Hào thế, hào ứng tương khắc tất có biến: Hào ứng sinh hào thế là người khác có lợi cho mình; hào thế sinh hào ứng là mình có lợi cho người khác. Thế, ứng tương khắc tương hình thì cả 2 bên đều có biến. Hào thế khắc hào ứng là người khác làm theo ý mình, hào ứng khắc hào thế là mình bị lừa dối.
 • Hào huynh đệ gặp huyền vũ là bị cướp: Hào ứng lâm hào huynh đệ huyền vũ là sẽ bị mất trộm. Hào ứng lâm hào thế quan quỷ khắc nhất định sẽ có tai họa.
 • Hào thế thê tài và hào ứng huynh đệ thì sẽ gặp trộm cướp: Hào thế thê tài, hào ứng là huynh đệ hoặc phụ mẫu tất sẽ bị trộm hoặc bị người khác lừa. Hào thế thê tài, hào ứng là tử tôn sẽ bị người khác hà hiếp; hào thế, hào ứng đều là tuần không thì giữa mình và khách sẽ nghi ngờ giá dối lẫn nhau.
 • Hào thế hào ứng tương khắc cuối cùng sẽ trở thành thù nhau: Hào ứng sinh thế, hợp thế thì giao dịch dễ dàng; hào thế, hào ứng tương xung tương khắc thì dù là bạn cũ cũng sẽ thành thù.
 • Hào thế, hào ứng đều tuần không thì đừng mở cửa hàng: Hào thế hào ứng nên vượng không nên không, hào thế không tất nhiên là lỗ, hào ứng không thì không có của để kiếm lời.
 • Hào tài trì thế là chủ về của cải phồn vinh, hào tài khắc thế tất sẽ được lời.
 • Hào thế bị hào ứng gây tổn thương thì có hại: Hào thế nên sinh vượng, nếu bị hào ứng tương khắc tức là có hại, sổ sách không rõ ràng, hào tài bị khắc là bị man trá lừa dối, hào huynh đệ khắc tài thì sổ sách rơi vào vòng lẩn quẩn.
 • Tài là nguồn của bản phức, nên sinh vượng: Hào tài là vốn, hào tử tôn là nguồn của. Nguồn vốn sinh vượng thì tài vận hưng thịnh, nền tảng vững vàng.
 • Giá lên cao, giá xuống thấp thì phải xem tiến thoái: Mua hàng vào gặp hào tài hóa tiến thần là giá sẽ lên cao; hóa thoái thần là giá sẽ xuống thấp, nên đừng mua vào, và nên bán nhanh ra.
 • Giá cao thấp phải xem vượng suy: Hào tài suy sẽ biến thành vượng thì trước mắt giá tuy rẻ nhưng tương lai sẽ lên; tài vượng biến thành suy tuyệt thì phải bán hàng mau và ngừng mua vào là tốt nhất.
 • Bán và mua phải xem hào tài vượng hay suy: Hào tài vượng phải bán thật mau; hào tài suy nên mua vào chậm lại. Hào tài quẻ nội suy thì nên bán ra, hào thế tài vượng thì có thể bán ở vùng gần. Hào tài hóa tiến thì nên bán hàng nơi xa; hào thế hóa thoái thì phải quay về ngay vùng mình mà bán.
 • Hào tài quẻ nội suy, hào tài quẻ ngoại vượng thì phải đi nơi khác: Hào tài quẻ ngoại vượng sinh thế, hợp thế, trì thế nên đi vùng khác cầu tài. Còn nếu hào tài không sinh hợp thế và hào thế động biến hung thì đi vùng khác mới tốt.
 • Muốn biết tài vận hưng hay suy thì phải xem hợp xung: Quẻ gặp lục hợp hoặc hào thế hợp với hào tài, hào tử tôn thành hợp cục là cảnh cửa hàng hưng vượng; Lục hợp biến thành lục xung thì trước mắt tuy hưng vượng nhưng về sau là tiêu điều.
 • Hào thế, hào ứng lâm huynh đệ là không tốt : Hào thế, hào ứng lâm huynh đệ phát động là không tốt. Nếu hào thế, hào ứng lâm huynh đệ, hoặc nhật nguyệt làm tài tinh để xung khắc hào thế thì ngược lại là tốt.
 • Muốn biết hàng nhiều hàng ít phải xem suy hay vượng: Bán hàng cầu phải hào ứng sinh hợp hào thế thì mới dễ bán, còn nếu hào ứng hình khắc xung hào thế thì sẽ khó bán. Hào tài thái quá là hàng nhiều, hào tàí ít là hàng ít. Hào tài tuần không, phục ngâm là không có hàng.
 • Muốn tích trữ hàng thì nên tĩnh không nên động: Hào tài nên tĩnh không nên động, động mà có biến là tai họa, đừng đoán, hào tài không nên tuần không vì tuần không là gặp quan quỷ.
 • Bán hàng nên động thì dễ bán: Hào thế, hào tài mà động thì dễ bán, hào tài ở quẻ ngoại động thì nên bán hàng đi chỗ khác, hào tài ở quẻ nội động thì nên bán ở vùng mình.
 • Hào quan quỷ khắc hào thế thì không tránh khỏi hiếm họa: Hào quan quỷ động thì hay gặp cãi cọ, hào quan quỷ khắc hào thế thì tai họa liên tiếp.
 • Hào tài đã suy còn bị khắc là việc không thành: Tài là vốn, tài suy, mộ, không, phá, động mà biến hung, hoặc bị nhật nguyệt hình xung khắc hại, lại thêm hào thế và tài đều tuần không thì không thể mở cửa hàng.
 • Làm hay không làm phải xem phản ngâm: Quẻ phản ngâm chủ về việc lặp đi lặp lại, làm hay không làm, mở hay đóng cửa hàng, nếu gặp quẻ phản ngâm thì cửa hàng cũ cũng phải đóng cửa.
 • Cầu tài giao dịch sợ nhất hào huynh đệ động: Huynh đệ là thần cách trở hao tổn, mua hàng mà gặp hào huynh đệ động thì sẽ không trôi chảy. Cầu tài hào huynh đệ động tất sẽ bị thua thiệt.
 • Hào huynh đệ lâm hung thần thì phải đề phòng: Hào huynh đệ lâm chu tước động phải đề phòng cãi vã, hào huynh đệ lâm huyền vũ, phải đề phòng bị trộm cướp.
 • Giữ hàng lại hay bán hàng ra phải xem vượng suy: Giữ hàng hay bán hàng đều không nên tài suy, tuần không, phá, động mà bị khắc. Tài suy nên giữ lại hàng; tài vượng nên bán hàng ra.
 • Hào huynh đệ mà dương thì không được lâu, hào ứng tuần không thì không tốt: Hào huynh đệ dương thì cửa hàng không thể duy trì đến cuối năm. Hào ứng tuần không thì mở cửa hàng không tốt.
 • Buôn bán sợ nhất là hào quan quỷ khắc hào thế: Phàm buôn bán kinh doanh sợ nhất là hào quan quỷ lâm huyền vũ lại khắc hào thế, vì không tránh khỏi nhà cầm quyền bắt bớ hoặc bị trộm cướp.
 • Tài vượng hay tài suy là do thời cơ định sẵn: Tài lượng vượng quá thì lợi ở tháng mộ kho; tài hưu tù tất phải chờ đến lúc xung khỏi mộ kho, lúc nguyệt phá, bị khắc để xung mất thần khắc thì mới qua khỏi.
 • Hào thế, hào sáu đều yên tĩnh thì buôn bán được bền lâu: Hào sáu loạn động thì việc không thuận. Loạn xung, loạn khắc thì tốt nhất đừng đoán nữa.
Nguồn: Chu dịch dự đoán – Thiệu Vĩ Hoa

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

098 164 0961