Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh song ngữ (bộ 3 cuốn)

1,700,000

Số trang: Tập 1-232 trang, tập 2-169 trang, tập 3-158 trang
Ngôn ngữ: Song Ngữ Hán – Việt
Chất liệu giấy: Giấy tuyến chỉ

 

098 164 0961